Otok Pelješac/Peninsula Peljesac

Preuzeto sa stranice Wikipedia

Pelješac je smješten na južnom dijelu Hrvatske. Omeđen je Neretvanskim kanalom, Malostonskim zaljevom, Mljetskim kanalom i Pelješkim kanalom. Pruža se skoro usporedno sa smjerom pružanja obale, od svog spoja s kopnom u Malom Stonu pa do krajnjeg rta Lovište dug je 77 km.[1] Površina Pelješca je 348 km2. S kopnom je spojen Stonskom prevlakom koja je na najužem dijelu široka 1450 m. Prevlaka je pretežno pjeskovita i očigledno je da je nastala nanosima, što pokazuje da je Pelješac nekada bio otok. Građa Pelješca je brdovita s dosta krških polja. Građa je pretežno vapnenačka, tj prevladava kredni vapnenac, dolomit i eocenski fliš. Od svih brda najviši je Sveti Ilija (961m) kojeg još nazivaju i Zmijsko brdo ili Monte vipera. Vrh se nalazi na tromeđi i čini prirodnu granicu između općine Orebić i općine Trpanj. Obalna crta Pelješca dugačka je oko 200km.

Pelješcom prolaze dvije državne ceste:D414 koja se spaja kod Zatona Doli s D8, a na drugoj strani završava u Orebiću i D415. Županijska cesta 6215 spaja Orebića s najzapadnijim naseljem-Lovištem. Orebić je povezan autobusnom linijom sa Dubrovnikom te sa par okolnih mjesta. Orebić je povezan s gradom Korčulom trajektnom linijom. Druga trajektna linija spaja Trpanj s Pločama. Linija iz Prapratnog (između Stona i Ponikava) vodi na otok Mljet. Putničke brodice povremeno povezuju Orebić i Trstenik s Korčulom, tj. Mljetom. Na poluotoku na nekoliko mjesta postoje improvizirani helidromi.

Pelješac pripada jadranskom tipu mediteranske klime koju karakteriziraju duga, suha i topla ljeta s vedrim i mirnim danima. Zima je blaga i vlažna. Temperature zraka su relativno visoke tijekom cijele godine, a samo tijekom siječnja i veljače su temperature ispod 10° C. Zbog toga na Pelješcu rijetko pada snijeg a kad i pada rijetko se zadrži na nadmorskim visinama ispod 400m. Najveće padaline bilježe se tijekom listopada i ožujka a najmanje tijekom srpnja i kolovoza.[14] Valovi za vrijeme juga na Pelješcu su najveći i visoki su između 1,5 i 4 metra.[15] Udari juga često zimi znaju načiniti značajnu štetu u priobalnim područjima uzrokujući nanose po cestama i oštećujući ih. Bura zimi donosi najhladnije vrijeme , no većinom vedro i gotovo uvijek bez oborina. Prosjek sunčanih sati na Pelješcu iznosi i preko 2500 na pojedinim mjestima, što govori o velikom broju sunčanih dana koji je među najvećima u Hrvatskoj. Prozirnost morske vode varira. Godine 1963 i 1964. mjerna je prozirnost u Malostonskom zaljevu i utvrđeno je kako se njene vrijednosti kreću između 5,5m i 11m.


 

Island of Peljesac / Peninsula Peljesac
Retrieved from Wikipedia

Peljesac is located in the southern part of Croatia. It is bordered by the Neretva Canal, the Malostonski Bay, the Mljet Channel and the Peljesac Canal. It is almost parallel to the coastline, from its connection with the mainland to Mali Ston and to the end of the fortress Lovište is 77 km long. [1] The surface of Pelješac is 348 km2. It is connected to the mainland by a Cloak Coat, which is at its narrowest 1450 m. The surface is predominantly sandy and it is apparent that it was caused by deposits, indicating that Peljesac was once an island. The peninsula of Peljesac is mountainous with plenty of karst fields. The texture is predominantly limestone, ie precipitated limestone, dolomite and Eocene fly. Of all the hills, the highest is St. Elijah (961m), also known as the Snake Hill or Mount Viper. The peak is located on the slopes and makes a natural border between the municipalities of Orebic and the municipality of Trpanj. The coastline of Peljesac is about 200km long.

Peljesac crosses two state roads: the D414 that connects to Zaton Doli with D8, and ends on Orebić and D415 on the other. County road 6215 joins Orebic with the most prosperous settlement-Lovište. Orebić is connected by bus line to Dubrovnik and with a few nearby places. Orebic is connected to the town of Korčula by ferry line. The second ferry line connects Trpanj with Plates. The line from Prapratno (between Ston and Ponikava) leads to the island of Mljet. Travel boats occasionally link Orebic and Trstenik to Korčula, ie Mljet. There are improvised helicopters on the peninsula in several places.

Peljesac belongs to the Adriatic type of Mediterranean climate characterized by long, dry and warm summers with clear and quiet days. Winter is gentle and humid. The temperature of the air is relatively high throughout the year and only during January and February temperatures are below 10 ° C. Therefore, there is rarely snowfall on Pelješac and when it falls it is rarely maintained at altitude below 400m. The highest rainfall is recorded during October and March and at least during July and August. [14] Waves of southern Peljesac peak are the highest and highest between 1.5 and 4 meters. [15] Striking the south often in winter causes significant damage to coastal areas causing road damage and damage. Rain in the winter brings cold weather, but mostly clear and almost always without precipitation. The average number of sunny hours in Peljesac is over 2500 in some places, which is the largest number of sunny days among the largest in Croatia. Transparency of seawater varies. In 1963 and 1964, the transparency of the Malostonski Gulf was measured and its values ​​ranged from 5.5m to 11m.